ЦЕЛНИ ГРУПИ

Корисници на проектот

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

Младински работници, релевантни социјални актери (експерти, истражувачи, политички лидери, претприемачи, социјални медијатори, врснички групи, други ранливи групи, самите граѓани, итн.); од партнери, соработници или Европската рурална заедница.
Интегрирањето во проектот на резултатите добиени од контактот со стари или постари лица, првично на маргината на проектот, претставуваат фундаментален дел, бидејќи даваат важна додадена вредност на проектот.
Како резултат на сопственото започнување и развој на RURAL LAB-Y, придонесувајќи за градење сопствен идентитет, тоа се аспекти кои сметаме дека се многу потребни за да се постигнат очекуваните резултати.
Затоа, мислењето, искуството и придонесите на различни групи во ситуации на социјална исклученост, како што се стари лица, лица со посебни потреби и жени од рурални средини, ќе бидат земени во предвид како одлични примери на социјално зајакнување, кои индиректно ќе учествуваат во овој амбициозен проект за време на целиот процес, како во задачите за подготовка на предложените активности, така и во извршувањето на истите, покажување примери на добри практики, водени од партнерските организации и поврзани со темите на проектот.

ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

Младински работници од областа на младите, на возраст од 18-30 години, предложени од партнерските организации, посветени на руралните територии и кои сакаат да знаат за други иницијативи, младински проекти, алатки, ресурси за обука, професионалци, субјекти; со цел воспоставување на идни Мрежни соработки, добри професионални практики и важни повратни информации.

RURAL LAB-Y

го промовира учеството не само на професионалци од областа на младите, на наведените субјекти, туку исто така, има за цел и активно да го мобилизира руралното население, во перспектива и мултидисциплинарна перспектива, вклучувајќи различни јавни и приватни субјекти, па дури и жителите на територијата. Ова е фундаментален аспект за правилно извршување на проектот, преку неформална групна методологија.

Преку оваа иницијатива ќе се идентификуваат и искажат социјалните грижи на младите во руралните средини, привлекувајќи внимание на овој проблем (високо ниво на стареење, ограничен економски развој и ограничени ресурси), придонесувајќи за решавање на населението и артикулирање на решенија и соработка во мрежата на RURAL LABY.