ΣΤΟΧΟΙ

περιοχή στην οποία κινείται η ευρωπαϊκή αγροτική νεολαία, η οποία χαρακτηρίζεται από γήρανση του πληθυσμού, έλλειψη προοπτικών για το μέλλον και αποθάρρυνση που προκαλείται από κοινωνικές και πολιτιστικές διαταραχές, καθιστά πολύ δύσκολη την καθιέρωση σχέσεων μεταξύ ίσων ατόμων, τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης σταθερότητας εργασίας

περιοχή στην οποία κινείται η ευρωπαϊκή αγροτική νεολαία, η οποία χαρακτηρίζεται από γήρανση του πληθυσμού, έλλειψη προοπτικών για το μέλλον και αποθάρρυνση που προκαλείται από κοινωνικές και πολιτιστικές διαταραχές, καθιστά πολύ δύσκολη την καθιέρωση σχέσεων μεταξύ ίσων ατόμων, τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης σταθερότητας εργασίας

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Προώθηση του κριτικού πνεύματος των Ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών.
  • Ενθάρρυνση του κινήτρου και της συμμετοχής των νέων μέσω μιας δομής συμμετοχής των πολιτών που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας.
  • Προώθηση χώρων για την κατάρτιση και την ανταλλαγή ορθών αγροτικών. πρακτικών σε διάφορους τομείς δραστηριότητας: αγροτική ανάπτυξη, επανεκτίμηση ενδογενών πόρων, κληρονομιά και πολιτισμός, επιχειρηματικότητα, αυτοαπασχόληση και ενώσεις νέων.
  • Να μοιράζονται καινοτόμες και δημιουργικές τεχνικές, μεθόδους και στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των ΤΠΕ.
  • Δημιουργία δυναμικών ομάδων στο αγροτικό περιβάλλον και προώθηση μακροπρόθεσμων συνεργειών.
  • Συμμετοχή άλλων κοινωνικών ομάδων στην επικράτεια (ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, γυναίκες σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού κλπ.), καθώς και προσωπικό από άλλες συνεργαζόμενες οντότητες.
  • Ανταλλαγή των πολιτικών, γλωσσικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εμπειριών.
  • Προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας των ευρωπαϊκών αγροτικών λαών με καινοτόμο τρόπο και δημιουργία δραστηριοτήτων μεγάλης κοινωνικής επίδρασης.
  • Να εκτιμήσει τις παραδόσεις και τα λαϊκά έθιμα των ευρωπαϊκών αγροτικών πληθυσμών ως πηγή ανάπτυξης και έναν τρόπο για τον καθορισμό του πληθυσμού της νεολαίας.

Online Meeting, Collaboration and Exchange of Experiences and Good Rural Practices among participants

Join this online space for discussion, consultation, exchange of knowledge and experience in training, employment and good practices in what concerns youth rural intervention!

Promotes inclusion in European rural territory!

Know the cultural peculiarities of other European countries and take the opportunity to identify new opportunities and professional alternatives!

Sharing innovative and attractive rural entrepreneurial strategies, sustainable in the long run!

It gives the rural territory the role it deserves, it helps us to value it, promoting its promotion and development through innovative tools and workplaces at transnational level!

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Οι τοπικοί πόροι, η απτή και άυλη κληρονομιά, το περιβάλλον και οι παραδοσιακοί τρόποι ζωής είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα τις αγροτικές περιοχές και τους καθιστούν μοναδικούς χώρους. Σε αυτό το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να πειραματιστούν με διαφοροποίηση των ιδεών της περιοχής και να τις μετατρέψουν σε ένα ζωντανό εργαστήριο, σε μια συνεχή και δυναμική διαδικασία.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο αυτό επιτρέπει την ανταλλαγή ελκυστικών και καινοτόμων πόρων και μεθοδολογιών που παρουσιάζουν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, παράγοντες και επαγγελματίες στην καθημερινή τους πρακτική, η οποία δημιουργεί την ανάπτυξη του έργου, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η ανεπίσημη και άτυπη εκπαίδευση, προωθώντας την ανταλλαγή των ιδεών και των καλών πρακτικών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στο έργο, μέσω ενός δικτύου σωματικής και εικονικής συνεργασίας, σε διακρατικό επίπεδο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, επιτρέποντας την ανάλυση διαφόρων προτάσεων, ευκαιριών αλλαγής, βιωσιμότητας, κοινωνικού αντικτύπου κλπ., μέσω ελκυστικών προτάσεων για τη νεολαία.
Στόχος είναι να προωθηθεί η δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων που θα ενσωματώνουν συνέργειες μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας και την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών, με βάση μια ευέλικτη και ανοιχτή μεθοδολογία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να μοιράζονται εμπειρίες και εμπειρίες «με» και «από» άλλους, καθώς και να αναλύουν την κοινωνική πραγματικότητα των κοινοτήτων τους, να εκθέτουν και να αντιπαραβάλλουν με άλλους παράγοντες και ομάδες ομοτίμων, να παρουσιάζουν τη δική τους πολιτισμική ταυτότητα και να μαθαίνουν για άλλες ευρωπαϊκές πραγματικότητα. Θα ληφθούν υπόψη τα θέματα ενδιαφέροντος και ενδιαφέροντος της ομάδας υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντά τους και τα κίνητρά τους, προκαλώντας γλωσσικές, γεωγραφικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές διαφορές.

ΨΗΦΙΑΚΟ

Το RURAL LAB-Y περιλαμβάνει μια ψηφιακή πλατφόρμα αγροτικών ιδεών και πρωτοβουλιών για τη διάδοση πληροφοριών, την προετοιμασία εγχειριδίων ορθής πρακτικής για την ηλεκτρονική πρόσβαση, την ανταλλαγή στρατηγικών κατάρτισης, την ανάπτυξη ιδεών επιχειρηματικότητας, την αναζήτηση επενδυτών, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, τον πειραματισμό και την ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων, η οποία θα περιλαμβάνει περαιτέρω τους συμμετέχοντες στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές.