ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

Δικαιούχοι του σχεδίου.

ΈΜΜΕΣΑ ΕΠΟΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ

Νέοι εργαζόμενοι, σχετικοί κοινωνικοί παράγοντες (εμπειρογνώμονες, ερευνητές, πολιτικοί ηγέτες, επιχειρηματίες, κοινωνικοί διαμεσολαβητές, ομάδες ομοτίμων, άλλες ευάλωτες ομάδες, οι ίδιοι οι πολίτες κ.λπ.) · από εταίρους, συνεργάτες ή την ευρωπαϊκή αγροτική κοινότητα.
Η ενσωμάτωση στο έργο των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την επαφή με ανώτερους ή ανώτερους ανθρώπους, αρχικά στο περιθώριο του έργου, αποτελούν ένα θεμελιώδες κομμάτι, δεδομένου ότι προσδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία στο έργο.
Ως συνέπεια της ιδίας εκκίνησης και ανάπτυξης του RURAL LAB-Y, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση της δικής της ταυτότητας, αυτές είναι πτυχές που θεωρούμε πολύ αναγκαίες για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
Ως εκ τούτου, η γνώμη, η εμπειρία και οι συνεισφορές διαφόρων ομάδων σε καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες και οι αγροτικές γυναίκες, θα ληφθούν υπόψη ως μεγάλα παραδείγματα κοινωνικής ενδυνάμωσης, τα οποία θα συμμετάσχουν έμμεσα σε αυτό το φιλόδοξο έργο κατά τη διάρκεια όλη την διαδικασία, τόσο στα καθήκοντα προετοιμασίας των προτεινόμενων δραστηριοτήτων όσο και στην εκτέλεση αυτών, δείχνοντας παραδείγματα καλών πρακτικών, υπό την καθοδήγηση των αναφερομένων ομάδων και σχετικών με τα θέματα του έργου.

ΆΜΕΣΑ ΕΠΟΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ

Οι νέοι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, ηλικίας 18-30 ετών, που προτείνονται από τις συνδεδεμένες οντότητες, δεσμεύονται για τα αγροτικά εδάφη και επιθυμούν να γνωρίσουν άλλες πρωτοβουλίες, σχέδια για τη νεολαία, εργαλεία, εκπαιδευτικούς πόρους, επαγγελματίες, οντότητες. με στόχο τη δημιουργία μελλοντικών συνεργασιών στο δίκτυο, καλών επαγγελματικών πρακτικών και σημαντικών ανατροφοδοτήσεων.

RURAL LAB-Y

προωθεί τη συμμετοχή όχι μόνο των επαγγελματιών στον τομέα της νεολαίας αλλά και των ατόμων που προτίθενται να κινητοποιήσουν ενεργά τον αγροτικό πληθυσμό με προοπτική και πολυεπιστημονική προοπτική, με τη συμμετοχή διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και ακόμη και των κατοίκων του εδάφους. Αυτή είναι μια θεμελιώδης πτυχή για την ορθή εκτέλεση του έργου, μέσω μιας άτυπης ομαδικής μεθοδολογίας.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, θα εντοπιστούν και θα εκφραστούν οι κοινωνικές ανησυχίες των νέων στην αγροτική περιοχή, που θα δώσουν προσοχή στο πρόβλημα αυτό (υψηλό επίπεδο γήρανσης, περιορισμένη οικονομική ανάπτυξη και περιορισμένοι πόροι), συμβάλλοντας στην διευθέτηση του πληθυσμού και στη διατύπωση λύσεων και συνεργασίας στο δίκτυο RURAL LABY.