ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες του RURAL LAB-Y προβλέπουν διακρατικές συναντήσεις με συνδεδεμένες οντότητες, με στόχο την αντιμετώπιση πτυχών που σχετίζονται με την παρουσίαση και το συντονισμό του σχεδίου και, αφετέρου, τις βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες κατάρτισης του προσωπικού στον τομέα της νεολαίας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Υπάρχουν δύο διεθνικές συναντήσεις που θα διεξαχθούν στην πορτογαλική και την ισπανική επικράτεια κατά τα έτη 2019 και 2020, στις οποίες θα συμμετάσχουν 9 νέοι (1 ανά χώρα εταίρος) ηλικίας 18-30 ετών.
Ο κύριος στόχος των συναντήσεων αυτών είναι να ενθαρρύνουν την κοινή διαχείριση μεταξύ φορέων, συμμετεχόντων και κοινωνικών φορέων, να θέσουν τα θεμέλια του έργου, να προωθήσουν το Δίκτυο Φυσικής Συνεργασίας και τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία της Ψηφιακής Πλατφόρμας RURAL LAB-Y, μέσω πειραματισμού, ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και καινοτόμων δράσεων κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό, θα διατεθεί άτυπη δομή για τη συλλογή προτάσεων, πόρων και θα ευνοήσει την προετοιμασία Υλικών Καλών Αγροτικών Πρακτικών, επιτρέποντας στο συλλογικό αντικείμενο του έργου να εντοπίσει τις πιο σχετικές αγροτικές ανάγκες που σχετίζονται με τη χρήση ενδογενών πόρων, να συνδεθούν με αυτούς τους χώρους και να προωθήσουν τον νεανικό συσχετισμό. Πρόκειται για τη σκέψη να ενεργεί, να αποφασίζει, να συμμετέχει, να ανταλλάσσει ιδέες, να μαθαίνει, να δημιουργεί, να συνεργάζεται και να ενισχύει το αγροτικό περιβάλλον.

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Κατά την πρώτη συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στην Ισπανία στις αρχές του 2019, εκτός από την επεξεργασία και την λεπτομερή περιγραφή των προπαρασκευαστικών πτυχών του συντονισμού, της διαχείρισης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του έργου, μεταξύ άλλων, η δημιουργία μιας έκθεσης προτασεων για τη νεολαία «Διακρατικές λύσεις για παγκόσμια θέματα”, οι οποίες θα περιλαμβάνουν συνεισφορές των συμμετεχόντων μέσω ενός ηλεκτρονικού φόρουμ έργου. Στη συνέχεια, οι προτάσεις θα διαδοθούν μέσω δημόσιου φόρουμ, υπογραμμίζοντας εκείνες που προωθούν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, με τελικό στόχο να συγκεντρωθούν σε ένα έγγραφο.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Στη δεύτερη συνάντηση που θα λάβει χώρα στην πορτογαλική επικράτεια στις αρχές του 2020, θα παρουσιαστούν οι προτάσεις για τη νεολαία που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία για να συμπεριληφθεί και να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα εργασίας. Η ανταλλαγή εντυπώσεων και σχολίων σχετικά με τα αποτελέσματα λαμβάνεται υπ’οψην.

Φωτογραφίες της πρώτης συνάντησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αυτές οι συνεδρίες, που ονομάζονται «Εργαστήριο δημιουργικότητας και καθοδήγησης», θα πραγματοποιηθούν στην Ισπανία στα τέλη του 2019, όπου θα συμμετέχουν 9 νέοι (1 ανά συμμετέχων) ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Στόχοι, συλλογικός δικαιούχος, τομέας δραστηριότητας, δραστηριότητες, προγράμματα και έργα

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

Δείχνει την περιοχή επιρροής του ΕΟΕΣ Duero-Douro, ειδικά στην πορτογαλική επικράτεια, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές του, την κατανομή των ανησυχιών και την ανάλυση του κοινού σχεδίου εργασίας. Κατά την επίσκεψη αυτή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα έργα που οδήγησαν τον ΕΟΕΣ Duero-Douro, καθώς και αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗΣ "ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ"

Σε αυτά τα σεμινάρια οι ανάγκες των συμμετεχουσών χωρών θα εκφραστούν, από θεσμική άποψη, με τους στόχους της αξιοποίησης και ένταξης τους στο έργο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BRAND ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Πρόκειται για την ανάπτυξη ελκυστικών επαγγελματικών προσφορών, εμβάθυνση της δημιουργίας ενός επαγγελματικού σήματος, μορφές επαγγελματικής διαφοροποίησης, εμπιστοσύνης και αρμονίας για την αύξηση της αξίας ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, στρατηγική για την επίτευξη στόχω, προβολή μέσω ενός σχεδίου ηλεκτρονικής επικοινωνίας , blog, επιχειρηματικό ιστό και εκτός σύνδεσης (ενέργειες δικτύωσης, συμμετοχή στα μέσα ενημέρωσης, συνέδρια …).

COURSE OF INNOVATION AND EMPLOYMENT

Το συμμετέχον προσωπικό θα διαθέτει ένα σύνολο εργαλείων που θα ενημερώνουν και θα βοηθούν τους νέους στη διαδικασία αυτοαπασχόλησης, βοηθώντας τους να διαχειρίζονται την καθημερινή πρακτική τους με πιο αποτελεσματικό και παραγωγικό τρόπο.

Αφενός, οι δράσεις κατάρτισης προσδίδουν ουσιαστικά στους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και τους παρέχουν νέες καινοτόμες ιδέες, μεθόδους και παιδαγωγικές στρατηγικές, πέραν του σεναρίου διαλόγου και πειραματισμού. ευνοώντας την ενεργό συμμετοχή των νέων ευρωπαίων πολιτών της υπαίθρου.Από την εκδήλωση, τα ζητήματα που συνδέονται με την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία δεν είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Contact Us

 

Plaza Egido 37173. Trabanca. Salamanca

Call Us (+34) 923 14 15 04

duero-douro@duero-douro.com